Regulamin świadczenia usług w biurze KEN-work

 

 • 1

WSTĘP

Niniejszy „Regulamin świadczenia usług w biurze KEN-work” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług  w biurze przy al. KEN 36 m. 229.

 

 • 2

DEFINICJE

1) Coworking – usługa polegająca na wynajęciu Użytkownikowi miejsca pracy w ramach oferowanej przestrzeni biurowej;

2) KEN-work – biuro coworkingowe pozostające w dyspozycji Organizatora:

3) Organizator – Centrum Konsultacji i Analiz CEKIA;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w biurze KEN-work;

5) Strona internetowa – strona internetowa KEN-work, znajdująca się pod adresem internetowym www.ken-work.pl

6) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Organizatora;

7) Wirtualny adres – usługa umożliwiająca podnajem biura KEN-work jako adresu do korespondencji lub siedziby rejestrowej podmiotu gospodarczego lub osoby prawnej oraz obsługę korespondencji.

8) Cennik – cennik świadczenia usług w biurze KEN-work.

 

 • 3

COWORKING

 1. Przedmiotem usługi coworkingowej jest:
 2. udostępnienie w sali coworkingowej – przestrzeni wspólnej – stanowiska pracy wyposażonego w: biurko , kontener z szufladami, fotel obrotowy do pracy przy komputerze, lampę, instalację elektryczną,
 3. udostępnienie wyposażenia przeznaczonego do wspólnego użytkowania w sali coworkingowej,
 4. udostępnienie przestrzeni socjalnej – kuchni i miejsc odpoczunku
 5. zapewnienie adresu biznesowego i odbieranie korespondencji,
 6. zapewnienie dostępu do mediów,
 7. zapewnienie dostępu do Internetu WIFI,
 8. możliwość korzystania z salki szkoleniowej na zasadach określonych w cenniku,
 9. stały dostęp do Tablicy ogłoszeń, gdzie będą stale aktualizowane ogłoszenia i informacje z życia biura coworkingowego KEN-work (informacje o projektach, szkoleniach, konkursach, eventach)
 10. promocja na stronie internetowej KEN-work,
 11. Dostęp do sali pracy wspólnej możliwy jest w trzech opcjach:
 12. dostęp godzinowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas określonej liczby godzin po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem
 13. dostęp jednodniowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas jednego dnia po wykupieniu odpowiedniego dostępu zgodnie z Cennikiem
 14. dostęp abonamentowy – Użytkownik uzyskuje dostęp na czas zgodny z wykupionym abonamentem, zgodnie z Cennikiem.

Lista możliwych opcji, opłaty i zakres świadczonych usług podane są w Cenniku. Potwierdzeniem wykupienia wybranego dostępu lub abonamentu jest wystawiona faktura VAT.

 1. Dostęp abonamentowy na każdy kolejny miesiąc należy wykupić najpóźniej na 7 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który kupowany jest abonament. W innym przypadku dostęp do miejsca pracy nie jest gwarantowany.
 2. Wszystkie rodzaje dostępu dotyczą wyłącznie osoby Użytkownika i nie jest możliwe odstępowanie dostępu osobom trzecim.
 3. Użytkownik ma prawo zapraszania gości, z tym że podejmowanie gości może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych tzn. w sali konferencyjnej. Zabronione jest podejmowanie gości w Sali pracy wspólnej.

 

 • 4

WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ

 1. Sala konferencyjna jest dostępna zarówno dla Użytkowników jak i dla osób nie zarejestrowanych. Warunki i ceny wynajmu sal określone są w Cenniku.
 2. Użytkownik może dokonać rezerwacji Sali konferencyjnej. Rezerwacja jest bezpłatna. Użytkownik może bez żadnych konsekwencji odwołać rezerwację do 3 dni roboczych przed terminem rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy rezerwacja nie została odwołana, lub została odwołana w terminie krótszym niż 3 dni robocze przez terminem rezerwacji, Użytkownik jest obciążany kwotą 50% wartości rezerwowanej usługi.
 4. Przy wynajmie Sali konferencyjnej przez Użytkownika wymagana jest jego bezpośrednia obecność. Niedopuszczalne jest odstępowanie możliwości korzystania z Sali konferencyjnej wynikającej z abonamentu innym Użytkownikom lub osobom trzecim. Niedotrzymanie przez Użytkownika powyższego warunku skutkować będzie rozliczeniem wykorzystania sali na ogólnych warunkach wynajmu Sali konferencyjnej wynikających z Cennika.
 5. Rozliczanie dostępu do biura, sali pracy wspólnej (coworking) i Sali konferencyjnej dokonywane jest oddzielnie.

 

 • 5

USŁUGA „WIRTUALNY ADRES”

 1. Usługa „Wirtualny adres” umożliwia wykorzystanie adresu biura KEN-work jako siedziby rejestracyjnej Użytkownika i zapewnia przede wszystkim obsługę korespondencji. Usługa świadczona jest na podstawie odrębnej umowy.
 2. Usługa „Wirtualny adres” zapewnia dostęp do sali pracy wspólnej (coworking), w wymiarze 5 godzin miesięcznie. Usługa „Wirtualny adres” nie zapewnia dostępu do Sali konferencyjnej. W celu zapewnienia takiego dostępu obowiązują zasady zawarte w regulaminie powyżej.
 • 6

ZASADY OGÓLNE

 1. Biuro KEN-work jest dostępne w dni powszednie od godziny 9:00 do godziny 19:00. Na życzenie może być udostępniane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Biuro jest udostępniane po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o chęci korzystania z biura. Zawiadomienie takie powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym biuro będzie użytkowane przez Użytkownika.
 2. W godzinach otwarcia Użytkownicy (w ramach i w trakcie wykupionego dostępu) mogą mieć zapewnioną obsługę recepcyjną. Na obsługę tę składają się:
 • przyjmowanie rezerwacji i udzielanie informacji o wolnych terminach,
 • pomoc w obsłudze urządzeń biurowych,
 • udostępnianie sprzętu i akcesoriów biurowych
 • odbiór korespondencji pocztowej i kurierskiej – odbywa się on na warunkach określonych poniżej.

Biuro może być też udostępniane na zasadzie samoobsługi.

 1. Użytkownicy biura z wykupionym abonamentem mogą wykorzystywać adres biura KEN-work jako swój adres korespondencyjny z zastrzeżeniem, że korespondencja musi posiadać dopisek KEN-work.
 2. Organizator powiadamia Użytkowników mailowo lub osobiście o nadejściu przesyłki nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 3. Odbiór przesyłek „za pobraniem” jest możliwy wyłącznie przez Użytkownika. Odbiór przesyłek na podstawie awizo jest możliwy wyłącznie przez Użytkownika.
 4. O ile nie ustalono inaczej odbiór korespondencji przez Użytkownika następuje osobiście w recepcji KEN-work. Korespondencja pocztowa i kurierska do Użytkowników przechowywane są przez okres 1 miesiąca od dnia doręczenia.
 5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z urządzeń drukujących, kserujących i skanujących oraz innych dostępnych w biurze. Korzystanie z tych urządzeń będzie zgodne z warunkami określonymi w Cenniku.

 

 • 7

KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Organizator zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika.
 2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z prawem lub nadmierne obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w skutek nie działania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

 

 • 8

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Wszelkie płatności dokonywane są na podstawie wystawionych faktur VAT.
 2. Dostęp do sali pracy wspólnej na okres krótszy niż jeden miesiąc, wynajem Sali konferencyjnej, sprzętu oraz usługi dodatkowe płatne są z góry.
 3. Dostęp abonamentowy dla Użytkowników oraz dostęp do indywidualnego biura płatne są przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 4. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień otrzymania gotówki lub dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Organizatora.
 5. W przypadku nie uiszczenia opłat w terminie określonym w ust.3 Organizator zastrzega sobie prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę.

 

 • 9

ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku nie zapewnienia przez Organizatora zarezerwowanej lub wykupionej usługi Użytkownikowi przysługuje:
 • 100% wartości niezrealizowanej usługi w przypadku rezerwacji sali konferencyjnej
 • proporcjonalny zwrot kosztów wykupionego dostępu w przypadku niemożności dostępu do przestrzeni biurowej.
 1. Jednocześnie strony oświadczają, że określone powyżej odszkodowanie wyczerpuje roszczenia wynikające z zawartej umowy w zakresie rezerwacji lub odmowy wykonania usługi.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności do biura w przypadku organizowania szkoleń, konferencji i innych imprez, nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Informacja o możliwych ograniczeniach zostanie podana na stronie internetowej najpóźniej tydzień przed ich planowanym terminem. Z tytułu opisanych ograniczeń Użytkownikom nie przysługuje żadne odliczenie lub odszkodowanie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania jakichkolwiek usług w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności braku prądu, awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i innych.
 4. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w zabezpieczeniu lokalu, jednakże nie odpowiada za rzeczy Użytkowników pozostawione w biurze.

 

 • 10

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Użytkownicy zobowiązani są do:
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
 • przestrzegania zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych w korzystaniu z biura KEN-work i urządzeń biurowych,
 • poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia w biurze KEN-work,
 • zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków telefonów komórkowych
 • terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Organizatora,
 • naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z ich winy i/lub winy ich gości na własny koszt,
 • odnoszenia się z szacunkiem do innych Użytkowników biura KEN-work,
 • zachowania poufności informacji o innych Użytkownikach biura KEN-work, oraz do nie wygłaszania opinii i komentarzy, które w jakikolwiek sposób mogłyby negatywnie wpłynąć na ich działalność.
 • zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi Usługobiorcami w sali pracy wspólnej (coworkingowej) oraz postępowania zgodne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego

 

 1. Zabrania się:
 • odstępowania kluczy, identyfikatorów lub innych form dostępu do budynku i biura osobom trzecim,
 • odstępowania lub udostępniania przyznanych przez Organizatora haseł dostępowych,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek, a także palenia tytoniu,
 • spożywania jedzenia poza kuchnią,
 • używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek.

 

 • 11

UWAGI KOŃCOWE

 1. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga poinformowania o zmianie Użytkowników. Informacja o zmianie regulaminu powinna zostać wywieszona na Tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji w biurze KEN-work.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014.